#20 ĐÁNH THỨC CHÍNH MÌNH.

BẠN LÀ ĐÁNG SÁNG TẠO CỦA CHÍNH MÌNH.

Mỗi người trong chúng ta là đấng sáng tạo trong cuộc sống của chính mình. Luôn ghi nhớ điều đó!

Bạn chính là người tạo ra cuộc sống của bạn.

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Nguyễn Văn Liêm_NEWTON
Nguyễn Văn Liêm_NEWTON
Hiểu được điều này cho phép bạn vận dụng để TẠO RA tương lai của chính bạn. Dù quá khứ và hiện tại của bạn như nào, nhưng mọi thứ sẽ dịch chuyển theo hướng bạn mong muốn và sẽ sớm thôi. Tương lai sẽ là hiện tại.

Trả lời