#29 ĐÁNH THỨC CHÍNH MÌNH.

LUÔN GIỮ SỰ BÌNH YÊN NỘI TÂM CỦA BẢN THÂN.

Đầu tiên hãy giữ sự bình yên nội tâm của bản thân, sau đó bạn cũng có thể mang đến sự bình yên cho người khác.

THOMAS A KEMPIS

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Nguyễn Văn Liêm - M. CICÉRO
Nguyễn Văn Liêm – M. CICÉRO
Bạn chỉ có thể cho người khác cái mà bạn đang có.

Trả lời