Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Liêm

Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi phải vất vả, khó nhọc mới lên tới đỉnh.

Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi phải vất vả, khó nhọc mới lên tới đỉnh.

Trả lời