KHUYẾT DANH, NGUYỄN VĂN LIÊM

KHUYẾT DANH, NGUYỄN VĂN LIÊM

Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai; chỉ có hôm nay là hiện tại, là ngày có thể làm thay đổi được tương lai .

Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai; chỉ có hôm nay là hiện tại, là ngày có thể làm thay đổi được tương lai .

Trả lời