Một Cõi Đi Về, Quê hương tôi, Nguyễn Văn Liêm.

Ở đó bạn có một dòng sông, một ngọn núi, một đường làng, và bạn tìm lại được những đứa bạn, Nguyễn Văn Liêm.

Ở đó bạn có một dòng sông, một ngọn núi, một đường làng, và bạn tìm lại được những đứa bạn, Nguyễn Văn Liêm.

Trả lời