Lên đường lúc ban mai, Nguyễn Văn Liêm

Len đường lúc ban mai của cuộc đời

Không có gì hạnh phúc hơn là được lên đường vào lúc ban mai của một ngày và ban mai của cuộc đời.

Không có gì hạnh phúc hơn là được lên đường vào lúc ban mai của một ngày và ban mai của cuộc đời.

Trả lời