Tập trung vào những điều bạn thực sự muốn, hầu hết mọi người tập trung vào điều ngược lại. Hãy kiểm tra suy nghĩ của bạn và đưa chúng tập trung vào điều bạn muốn, ngay bây giờ. …