#106. Tôi Là Cuộc Sống Đây-Hôm Nay Tôi Sẽ Giúp Bạn Giải Quyết Mọi Vấn Đề Bạn Đang Gặp Phải Để Bạn Đừng Than Trách Tôi Nữa

Nếu bạn thất vọng vì chuyện tình cảm đang đến hồi tan vở, hãy nghĩ đến người chưa giờ biết yêu thương và được yêu thương như thế nào.