author

#30. Hãy Dùng Ý Chí Để Thay Đổi Mọi Thứ Trong Cuộc Sống

Hãy Dùng Ý Chí Để Thay Đổi Mọi Thứ Trong Cuộc Sống. Hãy sử dụng sức mạnh ý chí để thực hiện những điều có thể thay đổi cuộc sống của mình. Hãy thực hành các nguyên lý của Luật Hấp Dẫn mỗi ngày. Hãy sử dụng sức mạnh ý chí để SỐNG VỚI những nguyên lý này. Sử dụng tất […]

#27. Khi Tâm Trí Bạn Hoàn Toàn Hoà Hợp

Một tâm trí tích cực luôn luôn hòa hợp với chính mình, trong khi tâm trí tiêu cực luôn luôn không có sự hòa hợp, và vì thế nó sẽ đánh mất phần lớn những sức mạnh tốt đẹp mà nó có được… Trong tâm trí tích cực, tất cả những hoạt động của hệ thống tinh thần đều vận hành trong sự hòa hợp, và toàn bộ đều được hướng dẫn đầy đủ để cùng hướng về một mục tiêu được hình dung trong tầm nhìn.