#26. Bạn Đang Sống Trong Qúa Khứ-Hiện Tại Hay Tương Lai

2 minutes, 20 seconds Read

Bạn Đang Sống Trong Qúa Khứ-Hiện Tại Hay Tương Lai?

Đối với luật hấp dẫn, không có quá khứ và cũng không tồn tại tương lai, chỉ có hiện tại mà thôi. Vì vậy, hãy chấm dứt việc nghĩ đến cuộc sống trong quá khứ và cho rằng nó đầy khó khăn, thống khổ hay đau đớn, cũng đừng suy nghĩ về nó theo bất cứ một hướng tiêu cực nào khác.

Hãy nhớ rằng quy luật chỉ hoạt động trong hiện tại, vậy nên khi bạn nói về cuộc sống trong quá khứ của mình một cách tiêu cực, quy luật sẽ thu nhận những lời nói của bạn và sẽ mang những điều đó trở lại với bạn trong HIỆN TẠI.

Bạn Đang Sống Trong Qúa Khứ-Hiện Tại Hay Tương Lai?

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Similar Posts