#35. Mối Liên Hệ Giữa Bạn Và Nguồn Năng Lượng

2 minutes, 31 seconds Read

Mối Liên Hệ Giữa Bạn Và Nguồn Năng Lượng.

Năng lượng Tối cao của Vũ trụ là nguồn gốc tạo ra tất cả mọi thứ, kể cả những điều mà bạn đang mong muốn và quy luật hấp dẫn chính là hệ thống chịu trách nhiệm phân phối những điều ấy.

Bạn là điểm trung tâm trong quy trình sáng tạo trên Trái Đất. Thông qua bạn và thông qua việc bạn sử dụng quy luật hấp dẫn trong cuộc sống ra sao, Vũ trụ có thể mang những thứ ấy đến với thế giới vật chất của bạn.

Mối Liên Hệ Giữa Bạn Và Nguồn Năng Lượng.

Một hệ thống thật sự rất kỳ diệu!

“Mọi thứ đều là Năng Lượng và Tất Cả mọi thứ đều là nó. Hãy khớp Tần số của Bạn với Thực tại mà bạn Mong muốn”

Albert Einstein

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Similar Posts