LỜI CẢM TẠ !

LỜI CẦU NGUYỆN. Cầu xin phật mẫu, phật tổ như lai, chư Thiên chư Phật chư vị Bồ tát chư vị Tổ chư vị Thánh thần đưa linh hồn Ba  được siêu thoát về Tây phương cực lạc về cõi Niết bàn về cõi Phật. Nam mô A di đà Phật con xin hứa sẽ […]