#02. Hai Từ Có Thể Thay Đổi Cuộc Sống Của Bạn Mãi Mãi

3 minutes, 10 seconds Read

Hai Từ Có Thể Thay Đổi Cuộc Sống Của Bạn Mãi Mãi.

Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!

Hai từ này, nếu được tiếp động lực bởi một cảm xúc mãnh liệt, thì nó có thể cải thiện cuộc sống của bạn nhiều hơn tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng. Nhưng bạn phải khiến những từ này thấm đẫm cảm xúc biết ơn chân thật từ trái tim mình.

Bạn sẽ nhận biết được khi có ai đó nói “Cảm ơn” với bạn nhưng không có một chút cảm xúc nào cả. Bạn sẽ không cảm thấy gì cả. Và bạn cũng sẽ nhận biết được khi có ai đó nói “Cảm ơn” với cả trái tim mình.

Trong cả hai trường hợp, những từ ngữ nói ra là không thay đổi, nhưng khi có thêm cảm xúc biết ơn, bạn sẽ cảm thấy được sức mạnh của nguồn năng lượng ấy ảnh hưởng đến mình ngay lập tức.

Khi bạn đặt cảm xúc vào hai từ “Cảm ơn”, bạn sẽ chắp thêm đôi cánh cho những từ này.

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Similar Posts