Hành Trình Tháng 05 Năm 2017

Lao động là nguồn gốc sinh ra mọi của cải. Nhưng nó còn là một cái gì đó lớn hơn nhiều nữa. Nó là điều kiện cơ bản đầu tiên của toàn bộ cuộc sống con người, và hơn nữa, ở mức độ nào đó và với một ý nghĩa nào đó. Chúng ta phải nói rằng: Lao động đã tạo nên chính bản thân con người.