#06. Mọi Người Điều Có Thể Trở Nên Vĩ Đại

1 minute, 37 seconds Read

Mọi Người Điều Có Thể Trở Nên Vĩ Đại.

Mọi người đều có thể trở nên vĩ đại… bởi vì mọi người đều có thể phục vụ.

Bạn không cần phải có bằng đại học mới có thể phục vụ được.

Bạn không cần phải chia đúng chủ ngữ và động từ mới có thể phục vụ được.

Bạn chỉ cần có một trái tim chứa đầy lòng vị tha.

Một tâm hồn được hình thành từ tình yêu thương.

Mọi Người Điều Có Thể Trở Nên Vĩ Đại.
Mọi Người Điều Có Thể Trở Nên Vĩ Đại.

TIẾN SĨ MARTIN LUTHER KING JR. (1929-1968)

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Similar Posts