#101. Thế Nào Là Thực Tự Tin Tưởng

2 minutes, 40 seconds Read

Thế Nào Là Thực Tự Tin Tưởng

Để thật sự tin tưởng, tất cả những gì bạn cần phải làm là thực hiện chuyển hướng cho các suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, từ “không tin” chuyển sang “tin tưởng”.

Điều Duy Nhất có thể ngăn cản những điều bạn mong muốn trở thành sự thật chính là việc bạn có nhiều ý nghĩ “không tin”, nói ra nhiều lời “không tin” và thực hiện nhiều hành động thể hiện việc “không tin”… và bạn thực hiện những việc đó nhiều hơn là tin tưởng.

Dựa trên những suy nghĩ, lời nói và hành động chủ đạo của bạn những điều thể hiện sự tin tưởng, quy luật hấp dẫn sẽ tuân theo và phục vụ cho bạn.

Quy luật này thể hiện mức độ nhất quán của một người thông qua sự nhất quán giữa Suy nghĩ, lời nói và hành động. Càng nhất quán thì sức mạnh càng lớn.

Tin tưởng

Similar Posts