#69. Vì Sao Mà Sống?

2 minutes, 16 seconds Read

Vì Sao Mà Sống?

Có ba người mặt mày buồn bả đến hỏi ý kiến nhà hiền triết làm thế nào để sống vui vẽ ?

Nhà hiền triết hỏi :Trước tiên, các ông hãy nói xem các ông sống vì điều gì ?

Vì Sao Mà Sống?

1- Người đầu tiên nói : Vì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống.

2- Người thứ hai nói : Vì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì thế mà tôi sống.

3- Người thứ ba nói : Vì tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống.

Nhà hiền triết lắc đầu nói : Thế thì đương nhiên các ông không được vui vẽ rồi, vì các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắt dĩ, chứ không vì lý tưởng.

Đức Phật

Similar Posts