#64. Chỉ Thông Minh Thôi Chưa Mang Lại Thành Công-Mà Phải Có Lòng Can Đảm Và Niềm Tin Vào Chính Bản Thân

2 minutes, 12 seconds Read

Chỉ Thông Minh Thôi Chưa Mang Lại Thành Công-Mà Phải Có Lòng Can Đảm Và Niềm Tin Vào Chính Bản Thân

Chỉ thông minh thôi chưa mang lại thành công, mà phải có cả lòng thôi thúc muốn thành công, sự nhiệt tình trong công việc, lòng can đảm và niềm tin vào chính bản thân.

Chỉ Thông Minh Thôi Chưa Mang Lại Thành Công-Mà Phải Có Lòng Can Đảm Và Niềm Tin Vào Chính Bản Thân

Jamie Winship đã học được những điều cần thiết để các cá nhân khám phá sức mạnh biến đổi của việc sống không sợ hãi với danh tính thực sự của họ sau nhiều thập kỷ làm việc mang lại giải pháp hòa bình cho một số khu vực xung đột cao nhất trên thế giới.

JAMIE WINSHIP

Similar Posts