#113. Ghét Của Nào Trời Trao Của Đó

2 minutes, 15 seconds Read

Ghét Của Nào Trời Trao Của Đó

Khi bạn cố gắng chống lại một điều gì đó trong cuộc sống, thì khi ấy bạn lại đang mang chính thứ không muốn đến với mình.

Chống lại có nghĩa là bạn đang tập trung vào vấn đề, và sự chống lại đó chỉ thu hút thêm nhiều sự phản kháng hơn đến vơi bạn.

Thay vì như vậy, hãy thực hiện quy trình sáng tạo và tập trung tất cả năng lượng vào kết quả mà bạn mong muốn.

Sáng tạo là một quy trình tập trung vào giải pháp.

“Ghét của nào trời trao của đó” và điều này thưởng xảy ra. Đấy chính là do từ góc độ nào đó, tổ tiên ta đã nhận diện ra được quy luật này và để lại những bài học rất sâu sắc.

Quy luật thu hút

Similar Posts